เกี่ยวกับเรา

บ.ซุปเปอร์ชีป จำกัด (Super Cheap) เป็นกิจการค้าส่งและค้าปลีก สัญชาติไทย 100% ในจังหวัดภูเก็ต โดยถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เน้นจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป 

ตอนนี้ทาง บริษัท กำลังขยายช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ โดย เริ่มจากกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง เสื้อผ้า อนาคตอาจจะขยายให้ครอบคลุมทุกแผนก